STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA ODPADAMI
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
OPŁATY ŚRODOWISKOWE OPŁATY ŚRODOWISKOWE
OBSŁUGA FIRM OBSŁUGA FIRM
POZWOLENIA DECYZJE WNIOSKI POZWOLENIA, DECYZJE, WNIOSKI
OCENA ODDZIAŁYWANIA OCENA ODDZIAŁYWANIA
GEOLOGIA GEOLOGIA
KATALOG ODPADÓW KATALOG ODPADÓW
AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie sporządzania ewidencji i sprawozdań oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.


Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na wszystkie podmioty gospodarcze obowiązek zgłoszenia wszelkich źródeł emisji zanieczyszczeń oraz odprowadzania odpowiednich opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego.

Zobowiązani są do tego wszyscy przedsiębiorcy, nawet ci, którzy w swojej działalności posługują się tylko jednym pojazdem.

Prowadzenie ewidencji spalanych paliw dotyczy m.in.: samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn budowlanych takich jak np. koparko-ladowarki, spycharki, ładowarki, urządzeń takich jak piły spalinowe, agregaty prądotwórcze itp.


Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za gospodarcze korzystnie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, składając jednocześnie w tym urzędzie stosowny wykaz (deklarację). Opłata nie musi być wniesiona, jeśli nie przekracza kwoty 400 złotych półrocznie. Obowiązkiem przedsiębiorców pozostaje jednak prowadzenie ewidencji, określającej ilość emitowanych zanieczyszczeń oraz metody naliczania opłat i terminowe złożenie wykazu.

W przypadku, gdy firma nie dopełni swoich obowiązków, wynikających z prawa o ochronie środowiska, grozi jej kara nałożona przez Marszałka Województwa wymierzona w drodze decyzji administracyjnej na podstawie własnych ustaleń lub kontroli i wyników kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w wysokości stanowiącej wielokrotność opłaty podstawowej.

W związku z powyższym oferujemy Państwu usługi w zakresie sporządzania wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska obejmujące:

  • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (samochody, maszyny, kotłownie, malarnie, instalacje itp.)
  • zanieczyszczenia wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi
  • wody chłodnicze
  • składowanie odpadów (na własnym składowisku bądź magazynowanie odpadów bez ważnej decyzji ustalającej miejsca czasowego magazynowania)
  • pobór wód
  • wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych

Przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z obowiązku uiszczenia opłat środowiskowych mogą mieć problemy z korzystaniem z funduszy Unii Europejskiej. Podmiot, który stara się o wsparcie z Unii Europejskiej, podczas składania wniosku oświadcza, że nie zalega z żadnymi należnościami wobec państwa. Jeśli wyjdzie na jaw, że nie uiszcza opłaty środowiskowej, musi się liczyć z koniecznością zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami. Grozi mu również odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia.
Opłata środowiskowa jest bowiem taką samą należnością publicznoprawną, jak podatki czy składki na ubezpieczenie społeczne.

Fakt braku uiszczenia opłat środowiskowych lub braku przesyłanych sprawozdań może wykryć nie tylko kontrola WIOŚ, ale również kontrola skarbowa.

Pomagamy uporządkować sprawozdania za lata poprzednie - naliczamy opłaty i przygotowujemy sprawozdania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

W Państwa imieniu występujemy o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Ponadto prowadzimy również pozostałą ewidencję oraz sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska.

Dzięki współpracy z naszą firmą zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze na samodzielnym wdrażaniu się w zagadnienia opłat środowiskowych oraz na śledzeniu zmian w przepisach prawnych.

NASZYM CELEM JEST SPOKOJNA GŁOWA NASZYCH KLIENTÓW!


"Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności karnej"

a

a