STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA ODPADAMI
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
OPŁATY ŚRODOWISKOWE OPŁATY ŚRODOWISKOWE
OBSŁUGA FIRM OBSŁUGA FIRM
POZWOLENIA DECYZJE WNIOSKI POZWOLENIA, DECYZJE, WNIOSKI
OCENA ODDZIAŁYWANIA OCENA ODDZIAŁYWANIA
GEOLOGIA GEOLOGIA
KATALOG ODPADÓW KATALOG ODPADÓW
AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie realizacji wszelkich obowiązków wynikających z aktów prawnych ochrony środowiska.


W większości przypadków działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska poprzez posiadanie samochodów ciężarowych lub osobowych, kotłowni, malarni, produkcji towarów w opakowaniach, wytwarzania odpadów, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, itp.

Stale zmieniający się system prawny w zakresie ochrony środowiska wymusza na przedsiębiorcach konieczność prowadzenia stałego monitoringu i analizy przepisów prawa nakładających na podmioty prowadzące działalność gospodarczą liczne obowiązki, zaostrzając równocześnie procedury kontrolne, którym są poddawane.

Na mocy podpisanej umowy realizujemy w Państwa imieniu wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawnych ochrony środowiska, odciążając od czasochłonnych procedur, obliczeń i sprawozdań, stanowiących obligatoryjny obowiązek przedsiębiorców.

Oferujemy stałe doradztwo i prowadzenie w Państwa imieniu bieżących spraw związanych z ochroną środowiska takich jak:

 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

 • naliczanie opłat produktowych

 • terminowe, cykliczne sporządzanie sprawozdań i zestawień zbiorczych składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 • wnioski o wydanie pozwoleń, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych

 • wnioski o aktualizację pozwoleń, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych

 • prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji administracyjnej

 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej w zakresie odpadów (karty ewidencji i przekazania odpadów)

 • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych

 • regulowanie gospodarki odpadami poprzez tworzenie bazy odbiorców odpadów

 • doradztwo w doborze podwykonawców usług ekologicznych

 • sporządzanie rocznych sprawozdań o osadach ściekowych

 • prowadzenie ewidencji emisji zanieczyszczeń do wód i atmosfery

 • prowadzenie ewidencji wprowadzanych na rynek krajowy produktów w opakowaniach lub importu określonych produktów

 • sporządzanie rocznego sprawozdania o osiągniętym poziomie odzysku i recyklingu

 • oceny oddziaływania na środowisko, ekspertyzy, raporty, operaty wodnoprawne

 • bieżący monitoring przepisów prawnych

 • prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej

 • obecność i reprezentowanie w trakcie kontroli WIOŚ

 • nadzór i realizacja zarządzeń pokontrolnych WIOŚ

Gwarantujemy pełną poufność przekazanych danych niezbędnych do obsługi doradczej związanej z ochroną środowiska.

Dzięki współpracy z naszą firmą zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze na samodzielnym wdrażaniu się w zagadnienia opłat środowiskowych oraz na śledzeniu zmian w przepisach prawnych.

NASZYM CELEM JEST SPOKOJNA GŁOWA NASZYCH KLIENTÓW!


"Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności karnej"

a

a