STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA ODPADAMI
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
OPŁATY ŚRODOWISKOWE OPŁATY ŚRODOWISKOWE
OBSŁUGA FIRM OBSŁUGA FIRM
POZWOLENIA DECYZJE WNIOSKI POZWOLENIA, DECYZJE, WNIOSKI
OCENA ODDZIAŁYWANIA OCENA ODDZIAŁYWANIA
GEOLOGIA GEOLOGIA
KATALOG ODPADÓW KATALOG ODPADÓW
AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Oferujemy Państwu usługi w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.


Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju.

Procedura Oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia. Środowisko jest tu rozumiane nie tylko jako środowisko przyrodnicze, ale także jako środowisko społeczne.

Istotą procedury Oceny oddziaływania na środowisko jest zatem przewidywanie potencjalnych zagrożeń - jeszcze na etapie planowania inwestycji - które mogą wywierać znaczący wpływ na środowisko, a następnie przeciwdziałanie im lub ich ograniczanie.

W ramach postępowania administracyjnego, które kończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określa się:

  • Bezpośredni i pośredni wpływ planowanego przedsięwzięcia na:
  • środowisko przyrodnicze,
  • środowisko społeczne, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi, na dobra materialne, oraz na zabytki kultury,
  • wzajemne powiązania między powyższymi elementami,
  • dostępność do złóż kopalin.
  • Możliwości oraz sposoby zapobiegania i łagodzenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

  • Wymagany zakres monitoringu, który w przypadku bardziej uciążliwych inwestycji pozwoli na określenie rzeczywistych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i społeczne w trakcie eksploatacji i ewentualnie na korektę zastosowanych środków łagodzących oddziaływania negatywne.


W związku z powyższym oferujemy Państwu wykonanie opracowań określających potencjalne oddziaływanie projektowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska poprzez:

  • Sporządzanie wniosków o ustalanie zakresów raportów
  • Raporty oddziaływania na środowisko na kolejnych etapach inwestycji

Należy pamiętać, iż procedura oceny oddziaływania na środowisko ma kluczowe znaczenie dla możliwości otrzymania dofinansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej ze względu na wymogi wynikające z rozporządzenia Rady 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - zgodność ze wspólnotową polityką ochrony środowiska.a

a