STRONA GŁÓWNA STRONA GŁÓWNA
BUDOWNICTWO I USŁUGI BUDOWNICTWO I USŁUGI
OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ODPADAMI GOSPODARKA ODPADAMI
REKULTYWACJA REKULTYWACJA
OPŁATY ŚRODOWISKOWE OPŁATY ŚRODOWISKOWE
OBSŁUGA FIRM OBSŁUGA FIRM
POZWOLENIA DECYZJE WNIOSKI POZWOLENIA, DECYZJE, WNIOSKI
OCENA ODDZIAŁYWANIA OCENA ODDZIAŁYWANIA
GEOLOGIA GEOLOGIA
KATALOG ODPADÓW KATALOG ODPADÓW
AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE
GALERIA GALERIA
OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA
KONTAKT KONTAKT

Firma FOREKO ŚLĄSK oferuje usługi w zakresie sporządzania wniosków o wydanie lub aktualizację pozwoleń, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.


Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z korzystaniem ze środowiska każdy przedsiębiorca otrzymuje, tylko i wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych, wydawanych na podstawie przepisów ochrony środowiska.

Decyzje środowiskowe określają zakres oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a także zobowiązują przedsiębiorcę do realizowania licznych obowiązków prawnych.


Oferujemy Państwu usługi w zakresie sporządzania:

  • wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

  • wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami: odbieranie, zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie

  • wniosków o zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z ich sporządzeniem

  • wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

  • wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego

  • operatów wodnoprawnych

  • a także sporządzanie ekspertyz, opinii, ocen ekologicznych


Przygotowane przez naszą firmę wnioski o wydanie lub aktualizację pozwoleń, zezwoleń oraz innych decyzji środowiskowych prowadzone i monitorowane są do momentu uzyskania decyzji administracyjnej.Po uzyskaniu decyzji administracyjnej oferujemy dalszą współpracę poprzez:


  • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej wymaganej przez przepisy ochrony środowiska

  • terminowe, cykliczne sporządzanie sprawozdań i zestawień zbiorczych składanych do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

  • prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

a

a